Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117354

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem nieprzystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowiska pracy usytuowane są na I piętrze budynku biurowego. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedszkolami, szkołami i placówkami.
 • Przygotowuje ocenę pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.
 • Opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Rozpatruje skargi i wnioski sygnalizujące nieprawidłowości z zakresu kształcenia, wychowania i opieki oraz zadań statutowych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Ocenia zgodność z prawem zapisów statutowych nadzorowanych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Kontroluje spełnianie przez niepubliczne szkoły, o uprawnieniach szkół publicznych, warunki określone w art.14 ust.3 ustawy Prawo oświatowe.
 • Rozpatruje odwołania od decyzji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów oraz przygotowuje decyzje w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa
 • komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy na komputerze z wykorzystaniem pakietu MS Office i pracy w sieci

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kuratorium Oświaty w Opolu

Data dodania: 2023-03-16

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy