Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego z wyłączeniem ewaluacji

Ogłoszenie numer: 3856074, z dnia 2020-10-30

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego z wyłączeniem ewaluacji

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Data ukazania się ogłoszenia: 22 października 2020 roku

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa ul. Kielecka 43.

Warunki pracy:

 • 1Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  - praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
  - bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.
 • Praca w siedzibie oraz w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół za granicą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz zespołami tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów,
 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół o których mowa w pkt. 1 oraz szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą,
 • obsługa administracyjna związana z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach polskich i szkołach za granicą, w tym udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków,
 • weryfikacja arkuszy organizacji pracy szkół,
 • współorganizowanie konferencji dla dyrektora/kierowników szkół a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół,
 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli.

Wymagania

Wymagania niezbędne do objęcia stanowiska wizytatora

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1551) stanowisko wizytatora mogą zajmować:

 • • nauczyciele mianowani lub dyplomowani (trzeci i czwarty stopień awansu zawodowego nauczycieli oświaty), którzy posiadają dyplom magisterski (ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w przedszkolu, szkole, placówce bądź zakładzie kształcenia nauczycieli lub
  • co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolami, szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego przedszkola, szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy przedszkoli, szkół i placówek;
 • nauczyciele akademiccy mający co najmniej 5-letni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność definiowania  celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej,
 • aktualizowanie wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Ośrodka,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność, terminowość,
 • ukończone kursy z zakresu zadań.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • podpisany życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV oraz w dokumentach aplikacyjnych dostarczonych przeze mnie na potrzeby obecnego procesu rekrutacji przetwarzanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43”
 • Oświadczenia o treści:
  Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam  z praw publicznych,
  - nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - posiadam obywatelstwo polskie.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, ukończone formy doskonalenia,
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Data ukazania się ogłoszenia: 22 października 2020 roku W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

Firma: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-30

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy