Stażysta (docelowo protokolant sądowy)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. ogłasza nabór na stanowisko stażysty docelowo protokolanta sądowego Sądzie Rejonowym w Wieliczce ul. Janińska 25 32-020 Wieliczka, w drodze konkursu


Wolne stanowisko stażysta docelowo protokolant sądowy

Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25

Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111- 4/21

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400).

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie referatu orzecznika,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand),
 • rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych i świadków,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • zakładanie akt zastępczych,
 • przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wysyłanie ich stronom postępowania lub ich pełnomocnikom,
 • wprowadzanie danych z akt do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • sporządzanie zarządzeń wypłaty dla biegłych i adwokatów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych,

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko.

 

Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji i samodzielnej pracy;
 • bardzo dobrą znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym (szybkie, bezbłędne pisanie na komputerze),

 III. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

IV. Wymagane dokumenty:


1. podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu,
2. CV o przebiegu zatrudnienia,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. oświadczenie:

     a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

     b. o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

     c. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
        publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów
    rekrutacji,

Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl, w zakładce Oferty pracy – Konkursy

6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,


W przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie – do pobrania ze strony: wieliczka.sr.gov.pl.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 

do 30 kwietnia 2021 r.

 

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Oddział Administracyjny

ul. Janińska 25

32 - 020 Wieliczka

 

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-4/20”

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy oraz test praktyczny,

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 7 maja 2021r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce wieliczka.sr.gov.pl z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

Zakres obowiązków obejmuje: w wydziałach orzeczniczych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand), rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Lokalizacja: małopolskie / Wieliczka

Data publikacji: 2021-04-26

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Data dodania: 2021-04-26

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy