Stażysta (docelowo Księgowy)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zarządzeniem z dnia 10 maja 2022 r. ogłasza nabór na stanowisko stażysty docelowo księgowej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w drodze konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400)

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • bezpośrednia obsługa interesanta, udzielanie informacji o toczącym się postępowaniu w zakresie udzielonych upoważnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Sądu w systemie informatycznym, wydawanie jej komórkom organizacyjnym,
 • rejestrowanie interesantów oraz udostępnianie akt w Czytelni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami,
 • rejestracja w systemie SOP oraz wysyłka korespondencji – Poczta Polska

II. Kandydować może osoba:

 • która posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – minimum pierwszego stopnia i co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku księgowa/księgowy w ostatnich 5 latach lub która posiada wykształcenie wyższe – minimum pierwszego stopnia z zakresu rachunkowości,
 • która posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej,
 • która posiada znajomość techniki pracy biurowej, oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft Word i Excel,
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • o nie poszlakowej opinii

III. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności z zakresu wynagrodzeń, potraceń,
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
 • preferowana znajomość obsługi programu SAP, Trezor

IV. Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
 6. Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony: wieliczka.sr.gov.pl,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 8. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

 

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 

do 25 maja 2022 r.

 

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Oddział Administracyjny

ul. Janińska 25

32 - 020 Wieliczka

 

z dopiskiem: „Konkurs -Adm.Wi-111-4/22"

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

 

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 25 maja 2022r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy – Konkursy z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.Podobne oferty pracy

Specjalista / specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, m.in.: fakturowanie oraz wprowadzanie faktur do systemu ERP i ich analiza, wprowadzanie do systemu ERP i...

Firma: UNIBEP S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Cieszyny (pow. górowski, gm. Jemielno)

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind) Praca na III piętrze Zakres zadań Nalicza oraz sporządza listy...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Księgowy

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

Firma: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Świdnica

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Data dodania: wczoraj

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka