Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

 

Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2021 r. ogłasza nabór na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w drodze konkursu

 

Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym)
Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-3/21


Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400)

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400)

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • Bezpośrednia obsługa interesanta, udzielanie informacji o toczącym się postępowaniu w zakresie udzielonych upoważnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • Rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Sądu w systemie informatycznym, wydawanie jej komórkom organizacyjnym,
 • Rejestrowanie interesantów oraz udostępnianie akt w Czytelni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami,
 • Rejestracja w systemie SOP oraz wysyłka korespondencji – Poczta Polska

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.

 

Kandydować może osoba:

 • która posiada wykształcenie wyższe,
 • która posiada znajomość techniki pracy biurowej, oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft Word i Excel,
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie doświadczenia z zakresu bezpośredniej obsługi interesanta w sądownictwie,
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.

III. Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  3. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
 6. Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 8. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje.


 

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 

do 10 stycznia 2022 r.

 

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Oddział Administracyjny

ul. Janińska 25

32 - 020 Wieliczka

 

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-5/21

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

 

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 14 stycznia 2022r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy – Konkursy z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.Podobne oferty pracy

Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg

Zadania: badanie prawidłowości wykonywania czynności służbowych przez pracowników Straży Miejskiej w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków, w tym: badanie zasadności skarg i rozpatrywanie (lub proponowanie skierowania do...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-02

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Data dodania: 2022-01-05

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka