Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce
Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2021 r. ogłasza nabór na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w drodze konkursu

 

Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym)
Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-2/21


Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400)

 

I. Opis stanowiska pracy

 • Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, oraz obsługa kadrowo - płacowa zatrudnionych pracowników, osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych w systemie informatycznym,
 • Rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Sądu w systemie informatycznym, wydawanie jej komórkom organizacyjnym, obsługa interesantów,
 • Rejestrowanie i prowadzenie akt spraw podlegających właściwości Oddziału Administracyjnego,
 • Przygotowywanie projektów pism i odpowiedzi.
 • Organizowanie i nadzór nad bieżącymi naprawami sprzętu i infrastruktury Sądu,
 • Organizowanie i nadzór nad spełnieniem wymogów ustawy Prawo budowlane w zakresie przeglądów technicznych obiektów Sądu,
 • Zakładanie nowych oraz przygotowywanie zakończonych teczek spraw i odpowiednich spisów do przekazania do Archiwum zakładowego.

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.

Kandydować może osoba:

 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych oraz pracowniczych planów kapitałowych,
 • która posiada wykształcenie wyższe – minimum pierwszego stopnia, w zakresie prawa pracy lub studia podyplomowe kierunkowe,
 • która posiada znajomość techniki pracy biurowej, oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft Word i Excel
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Dodatkowe atuty:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość systemu kadrowo – płacowego SAP, programu Sawa firmy Currenda,
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.

III. Wymagane dokumenty:


1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce
    ze wskazaniem sygnatury konkursu
2.  CV o przebiegu zatrudnienia,
3.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4.  oświadczenie:
     a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
     b. o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
     c. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
    procesów rekrutacji, Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony
    www.wieliczka.sr.gov.pl,
6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2021 r.osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32 - 020 Wieliczka
z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-2/21”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.
Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy oraz test praktyczny,
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 26 lutego 2021r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy – Konkursy z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 04.09.2020 r.

Podobne oferty pracy

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu (Umowa o pracę na 0,75 etatu na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 28.02.2022 r.) Projekt pn. „Praski Kokon" Projekt jest współfinansowany ze środków...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-12

Więcej informacji

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu (Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 31.03.2023 r.) Projekt pn. „Nowy Start" Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy