Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 97523

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • Opracowuje publikacje oraz inne formy prezentacji informacji wynikowych, w tym z obszaru pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych o obszarach transgranicznych
 • Przygotowuje bieżące i krótkookresowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w celu zaspokojenia zapotrzebowania na statystyczne dane o regionie
 • Współpracuje z przedstawicielami urzędów statystycznych w Brześciu, Łucku i Lwowie w zakresie działalności publikacyjnej i informacyjnej urzędu
 • Współpracuje z jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w celu wsparcia prowadzenia regionalnej i lokalnej polityki rozwoju
 • Zamieszcza informacje statystyczne na stronie internetowej Urzędu w celu rozpowszechniania danych statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja pisemna
 • komunikacja interpersonalna
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość zasad funkcjonowania struktur statystyki publicznej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: MS Word, MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z otwartością danych i dostępnością danych dla osób z niepełnosprawnościami
 • znajomość zagadnień związanych z badaniami statystycznymi statystyki publicznej
 • umiejętność budowy tablic statystycznych,
 • myślenie analityczne
 • znajomość zagadnień związanych z polityką regionalną UE i ewaluacją jej wyników
 • znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej na Białorusi i Ukrainie

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Lublinie

Data dodania: 2022-04-25

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin