Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 80317

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych. - Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. - Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego. - Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym - Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu. - Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów). - Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda), - W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. - Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec) oraz częściowo na II piętrze. - Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Samodzielnie rozpoznaje gatunki roślin, identyfikuje zbiorowiska roślinne, rozpoznje i weryfikuje siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, prowadzi monitoring gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska, analizuje i interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowiskach roślinnych i siedliskach przyrodniczych.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem zarządzeń w sprawie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (gromadzi, samodzielnie opracowuje i weryfikuje dokumentację do ustanowienia ww. dokumentów i prowadzi procedury legislacyjnych z tym związane).).
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem zarządzeń dla rezerwatów przyrody, m.in. w sprawie planów ochrony, zadań ochronnych, wyznaczenia szlaków (gromadzi, samodzielne opracowuje i weryfikuje dokumentację do ustanowienia ww. dokumentów oraz prowadzeni procedury legislacyjne z tym związane).
 • Prowadzi regularne lustracje terenowe obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w celu kontroli stanu zachowania przedmiotów ochrony oraz uzupełnienia i aktualizacji stanu wiedzy o tych obszarach oraz dokumentuje wyniki tych lustracji poprzez prowadzenie wewnętrznej bazy danych oraz przetwarzanie ich na potrzeby informatycznego systemu GIS.
 • Projektuje działania ochronne dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz koordynuje i nadzóruje wykonywanie tych działań poprzez m.in.: coroczne opracowywanie zakresu działań ochronnych na potrzeby wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, weryfikację terenową zakresu działań ochronnych, weryfikację poprawności wykonania działań ochronnych.
 • Prowadzi sprawy związane z procedurą ustanawiania rezerwatów przyrody tzn. analizę i weryfikację wniosków, opracowywanie dokumentacji merytorycznych i gromadzenie niezbędnych dokumentacji formalno-prawnych dla projektowanych rezerwatów. Prowadzi sprawy dotyczące funkcjonowania i likwidacji rezerwatów przyrody, w tym wydawania decyzji na odstępstwa od zakazów, prowadzenie rejestrów rezerwatów w celu realizacji nadzoru nad rezerwatami w województwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwentaryzacji szaty roślinnej
 • •znajomość flory i zbiorowisk roślinnych Polski niżowej, •umiejętność rozpoznawania gatunków roślin, identyfikacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, •ogólna wiedza przyrodnicza, •znajomość form ochrony przyrody, •znajomość ustawy o ochronie przyrody, •znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, •komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, •umiejętność organizacji pracy, •umiejętność obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •umiejętność pracy z systemami GIS,
 • Przeszkolenie - System informacji geograficznej GIS, MS Office, szkolenie z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska lub pokrewnych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Data dodania: 2021-06-25

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy