Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69583

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
• klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
• budynek jest wyposażony w windy osobowe
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • koordynowanie i monitorowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez komórki organizacyjne urzędu (w tym przygotowywanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdań z działalności kontrolnej; prowadzenie i monitorowanie działań w ramach wdrożonego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej (w tym uczestniczenie w przygotowywaniu Planu działalności Urzędu oraz sporządzaniu projektu sprawozdania z wykonania Planu działalności Urzędu)
 • udział w organizowaniu i koordynowaniu procesu identyfikacji i oceny ryzyk w Wydziale i Urzędzie; przygotowywanie analiz i raportów z przeprowadzonej w Urzędzie oceny ryzyk, uczestnictwo w przeprowadzaniu i organizowaniu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz dokonywanie analizy wyników samooceny Wydziału i Urzędu; analizowanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów wydziałów i biur oraz kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu, a także przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie
 • prowadzenie ewidencji lub zbiorów: aktów prawa miejscowego wojewody, aktów prawnych wojewody oraz zarządzeń i decyzji dyrektora generalnego urzędu, porozumień powierzających realizację zadań wojewody, wzorów podpisu oraz odcisku pieczęci tłumaczy przysięgłych, zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych składnych do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 • koordynowanie spraw z zakresu sprawozdawczości wykonywanej przez organy zespolonej i niezespolonej administracji rządowej; przygotowywanie analiz, opracowań i raportów z działalności rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim
 • agregowanie i analizowanie danych oraz informacji z zakresu funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz koordynacji działalności kontrolnej Urzędu, a także przygotowywanie z tego obszaru opracowań, raportów i sprawozdań dla kierownictwa oraz innych organów
 • prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej; organizowanie działań informacyjnych i szkoleniowych z zakresu działalności kontrolnej i kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, związane z zarządzaniem lub kontrolą zarządczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej oraz procedur i standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość metodyki oceny ryzyk oraz procedur zarządzania ryzykiem
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • orientacja na działanie, zmiany i współpracę
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia
 • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność, odpowiedzialność
 • kreatywność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy