Starszy specjalista

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 72527

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych obecnie na parterze budynku. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Występują częste wyjazdy w teren do jednostek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem przeprowadzenia niektórych czynności poza stałym miejscem pracy. Praca na wysokości powyżej 3 m. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.


Na stanowisku występują częste kontakty zewnętrzne z przedstawicielami wykonawcy robót i nadzoru budowlanego, przedstawicielami organów samorządu terytorialnego takich jak: urząd wojewódzki, starostwo, urząd miasta, urząd gminy oraz częste wyjazdy na miejsce prowadzonych prac budowlanych. Pracownik bierze udział: w przeglądach okresowych,  komisjach m.in. przetargowych, odbiorowych, przeglądu stanu technicznego. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, presja czasu, wysoka odpowiedzialność, stres.


Praca biurowa z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania np. do kosztorysowania.

Zakres zadań

 • pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowaniem inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
 • dokonywaniem kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,
 • sporządzaniem wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,
 • sporządzaniem dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych,
 • braniem udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzeniem korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,
 • uczestniczeniem w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,
 • uczestniczeniem w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych
 • posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności: 1)architektonicznej, 2)konstrukcyjno – budowlanej, 3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • biegła znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych do kosztorysowania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

  Data dodania: 2021-01-05

  Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy