Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78781

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Kontakt z przedstawicielami firm, interesantami, pracownikami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami innych wydziałów

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z bieżącą eksploatacją budynków (remonty, konserwacje, modernizacje itp.) będących w trwałym zarządzie WIOŚ, prowadzi książkę obiektu budowlanego - dokonuje wpisów, aktualizacji itp.
 • Przygotowuje i bierze udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań związanych z działalnością statutową WIOŚ ze środków pochodzących z budżetu państwa, funduszy (WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze, w tym realizuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem zaopatrzenia i świadczenia usług, utrzymania obiektów i terenu posesji oraz wyposażenia technicznego WIOŚ, w szczególności określanie zapotrzebowania, szacowania kosztów, przygotowuje i nadzoruje realizację umów/zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami wewnętrznymi WIOŚ
 • Współdziała z innymi organami administracji i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą techniczną, finansową jednostki
 • Udziela informacji publicznej oraz załatwia skargi i wnioski z zakresu objętego kompetencją Wydziału celem zapewnienia rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi interesantów
 • Sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości, sporządza wnioski dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości oddanych w trwały zarząd, przygotowuje materiały do sprawozdań okresowych związanych z funkcjonowaniem WIOŚ, m. in. dotyczących korzystania ze środowiska, gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
 • Przygotowuje i aktualizuje wewnętrzne regulacje - zarządzeń w zakresie działania Wydziału Administracyjno-Technicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przepisów budowlanych, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska, w realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub UE
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Wiedza z funkcjonowania administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • Łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków
 • Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 • Terminowość przy realizacji powierzonych działań

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2021-05-26

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy