Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 75804

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - wysiłek fizyczny -krajowe wyjazdy służbowe - zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie - czynniki biologiczne:kleszcze - praca na wysokości powyżej 3 metrów - zmienne warunki atmosferyczne  praca  w  terenie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reaguje na zalecenia kontroli zewnętrznych, tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków oraz prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także planuje badania w zakresie medycyny pracy
 • na bieżąco informuje Dyrektora Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uczestniczy w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników Urzędu
 • uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
 • doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek lub specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze służba bhp
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • umiejętność obsługi informatycznego systemu obsługi prawnej
 • szkolenie okresowe dla służb bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przeszkolenie w zakresie: pierwsza pomoc, atmosfery wybuchowe w miejscu pracy, oświetlenie na stanowiskach pracy
 • uprawnienia metodyczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2021-03-27

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy