Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86540

Warunki pracy

• Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej.


• Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych.


• Praca w terenie związana z realizacją przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz nadzorem nad prowadzonymi pracami.


• Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z jednostkami terenowymi.


• Kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z wykonawcami robót, dostawcami i usługodawcami.


• Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku jednostki.


• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.


• Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.


• W razie potrzeby praca w terenie.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór budowlany nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budowlanym.
 • Przygotowuje zadania inwestycyjnye i remontowe do realizacji w zakresie budowlanym.
 • Przeprowadza kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych.
 • Przygotowuje dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych (sporządza opis przedmiotu zamówienia i szacuje wartości zamówienia).
 • Odbiera/sprawdza zleconą do opracowania dokumentację projektową.
 • Sporządza opinię w sprawach związanych z utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym.
 • Odbiera wykonywane roboty budowlane.
 • Rozlicza zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej.
 • Wpis na listę członków izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania pośwaidczenia bezpieczeństwa.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość programów kosztorysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawojazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność analizy zjawisk i podejmowania właściwej decyzji.
 • Umiejętność obsługi komputera Word, Excel.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Data dodania: 2021-10-26

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy