Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 117280

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • nadzoruje wykonywanie zadań pomocy społecznej (własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej) na terenie województwa podkarpackiego przez samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej), w tym egzekwuje wykonanie wniosków i kontroluje realizację treści wystąpień pokontrolnych,
 • kontroluje wykonywanie zadań pomocy społecznej przez samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej ( ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie regionalny ośrodek polityki społecznej) m.in. poprzez ocenę zasadności przyznawania świadczeń, ocenę skuteczności i stopnia zaspokajania potrzeb, dokonuje oceny kwalifikacji kadr pomocy społecznej, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej pracy jednostek. W tym zakresie przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające i doraźne, przygotowuje materiały do kontroli, realizuje czynności kontrolne opracowuje dokumentację (protokół kontroli wraz z aktami kontroli) i formułuje wnioski/wystąpienia pokontrolne,
 • kontroluje jakość usług, w zakresie określonych przepisami standardów w placówkach noclegowych, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej. W tym przedmiocie przeprowadza kontrole minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, i ogrzewalni w celu zapewnienia prawidłowości i wysokiej jakości działań tych placówek. Realizuje kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające i doraźne, przygotowuje materiały do kontroli, opracowuje dokumentację i formułuje wystąpienia pokontrolne,
 • rozpatrywanie wniosków, skarg i interwencji dotyczących realizowanych zadań, w tym przyjmowanie stron, prowadzenie korespondencji pisemnej, udzielanie informacji,
 • nadzoruje realizację zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw w obszarze zabezpieczenia poziomu życia osób i rodzin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Szczególne uprawnienia: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata stażu pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, w: a) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej, c) komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, d) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne.
 • Znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej; kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referendarz

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

  (Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

  Firma: Staff Partners

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

  Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Data dodania: 2023-03-13

  Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy