Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84353

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • współpracuje w opracowywaniu i aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz współdziałanie z wydziałami urzędu, organami administracji zespolonej i niezespolonej, organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia Wojewodzie sprawnego kierowania, nadzorowania i właściwej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielnie sporządza analizy i prognozy dotyczące infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa oraz współpracuje w tym zakresie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, pełnomocnikami do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz innymi właściwymi służbami,
 • samodzielne sporządza analizy i prognozy rozwoju sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem aplikacji „ArcGIS Server” oraz współdziała w prowadzeniu bazy danych sił i środków, ujętych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego,
 • samodzielne przeprowadza oceny przygotowań oraz opracowuje dokumenty organizacyjno-planistyczne do działalności na dany rok w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • współpracuje z przedstawicielami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz podmiotami realizującymi monitoring środowiska w zakresie opracowanie dokumentów organizacyjno-planistycznych dotyczących infrastruktury krytycznej oraz kontroluje w/w podmioty w tym zakresie,
 • współdziała w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Wydziału oraz przedstawicieli administracji publicznej z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współdziała w organizacji i opracowywaniu dokumentacji ćwiczeń organizowanych przez Wojewodę z zakresu zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z inżynierią bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zarządzaniem kryzysowym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenia w pracy z zakresu administracji w obszarze zarządzania kryzysowego, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego - co najmniej 2 lata,
 • Znajomość przepisow ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o służbie cywilnej, Prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej pod kątem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel, Power Point, Systemu Informacji Przestrzennej GIS (ArcView).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2021-09-14

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy