Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 72748

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z opragromowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej - praca z dokumentam, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem zewnętrznym


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomiesczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe. Lokalizacja w budynku biurowym z windą  na 1 piętrze. Brak podjazdu dla osób nepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • Przygotowuje decyzje administracyjne oraz dokumentację związaną z przyznaniem, odmową przyznania lub zwrotem pomocy finansowej na budownictwo dla policjantów oraz sporządza listy w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej do realizacji
 • Przygotowuje decyzje administracyjne oraz dokumentację związaną z przyznaniem, odmową przyznania lub zwrotem równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego dla policjantów oraz sporządza listy wypłat w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej do realizacji
 • Ustala uprawnienia policjantów do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, przygotowuje w tym zakresie decyzje o przydziale, cofnięciu, zwrocie lub odmowie przyznania świadczenia i sporządza listy wypłat w celu przekazania do realizacji jednostce nadrzędnej
 • Planuje i sporządza sprawozdania z wydatków świadczeń z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. pomocy finansowej, równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu mieszkalnego dla policjantów
 • Zakłada i prowadzi teczki oraz karty mieszkaniowe dla policjantów, którzy korzystają ze świadczeń z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • Prowadzi zagadnienia związane z ochroną środowiska , nalicza wysokości opłat z tytułu wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza w wyniku działalności KMP w Przemyślu i jednostek podległych na terenie poszczególnych gmin
 • Przyjmuje i rejestruje wnioski członków KKOP ubiegających się o udzielenie pożyczki
 • Sprawdza i weryfikuje pod względem formalnym oraz rachunkowym zgromadzone wnioski celem przedłożenia ich rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zarząd KKOP
 • Prowadzi ewidencje analityczną wg poszczególnych członków KKOP w celu bieżącego księgowania wkładów członkowskich i udzielonych pożyczek
 • Wprowadza do informatycznych systemów płacowych kwoty potrąconych wkładów członkowskich oraz rat spłaconych pożyczek wg poszczególnych członków, celem prawidłowego i terminowego naliczenia płac funkcjonariuszy i pracowników
 • Sporządza listy należności z tytułu udzielonych pożyczek w celu realizacji wypłat oraz uzgadnia na bieżąco stan rachunków z tytułu potrąconych wkładów członkowskich oraz udzielonych pożyczek
 • Bieżąco księguje operacje gospodarcze dotyczące działalności KKOP
 • Sporządza sprawozdania finansowe z działalności kasy celem przedłożenia ich do zatwierdzenia organom statutowym KKOP
 • Przygotowuje informacje o stanie wkładów i zadłużenia wszystkich członków KKOP
 • Opracowuje, modyfikuje i aktualizuje przyjęte zasady rachunkowości KKOP w celu prawidłowego wykonywania zadań z zakresu księgowości, zgodnego z aktualnym stanem prawnym
 • Gromadzi i przechowuje aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, obieg dokumentów oraz niezbędnych upoważnień, umów bankowych oraz innych dokumentów związanych z księgowością KKOP
 • Archiwizuje dokumentację KKOP celem przekazania jej do składnicy akt KMP w Przemyślu
 • Zapewnia właściwą ochronę dokumentów dotyczących składek członkowskich i udzielonych pożyczek dla członków KKOP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tj. Dz. U z 2020 roku, poz. 360 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 537 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100, poz. 502 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych do policjantów (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.1170 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.1130 z późn.zm)
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjny

  obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Miejska Policji w Przemyślu

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: podkarpackie / Przemyśl

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy