Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 97468

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciałą-siedząca.


Stres związany z obsługą klient zewnętrznych.


W budynku znajduje się winnda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowuje projektów wymaganych w trakcie takiego postępowania dokumentów, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (raport obligatoryjny) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Prowadzi postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowuje projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w przypadku: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • Opiniowuje i uzgadnia (w formie postanowień), przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; Prawo wodne; Kodeks postępowania administracyjnego;Ustawa o służbie cywilnej; oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: opolskie / Opole