Starszy specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109897

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu

 • Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego

 • Wyjazdy służbowe (krajowe)

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


 


Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: • Mazowiecki Szpital Wojewódzki "Drewnica" Sp. z. o.o., 05-091 Ząbki, ul. Karola Rychlińskiego 1

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 05-205 Klembów, ul. C.K. Norwida 2

 • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., 03-242 Warszawa,
  ul. Kondratowicza 8

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci", 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63a

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4

 • Stowarzyszenie "Monar" Izba Chorych w Warszawie, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44a

 • Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4

 • Mazowiecki Szpital Allenort Sp. z o.o., 00-057 Warszawa, Myśliborska 44

Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy