Starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97977

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z podejrzeniem sfałszowania lub sfałszowaniem produktów leczniczych pozostających w legalnym łańcuchu dystrybucji produktami leczniczymi w szczególności dokonuje dogłębnej i szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej zgłoszenia.
 • Prowadzi postępowania oraz przygotowuje projekty decyzji w zakresie uzyskania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję, prowadzenie badań w zakresie środków odurzających lub substancji psychotropowych, prekursorów grupy kategorii 1 i współpracuje z Departamentem Inspekcji ds. Wytwarzania w tym zakresie;
 • Rozpatruje zgłoszenia (w języku angielskim) otrzymywane w ramach systemu Rapid Alert (RA) w zakresie sfałszowania produktu leczniczego oraz systemu Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Rapid Alert w zakresie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz procederu fałszowania produktów leczniczych.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wynikających z konwencji ONZ, Jednolitej Konwencji o środkach Odurzających z 1961 r. zmienionej Protokołem z 1972 r. oraz Konwencji z 1971 r. o substancjach psychotropowych, w tym prowadzi system zawiadomień w eksporcie prekursorów (system wczesnego powiadamiania o zamierzonej transakcji) - pre-export notification, współpracuje z Policją, służbami celnymi, Strażą Graniczną, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i innymi agencjami rządowymi w tym zakresie. Przygotowuje projekty RA i WGEO Rapid Alert. Współpracuje z przedstawicielami innych organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem fałszowania produktów leczniczych.
 • Przeprowadza we współpracy z Polską Organizacją Weryfikacji Leków (PLMVO) działania wyjaśniające w przypadku uzyskania alertów z systemu weryfikacji leków. Bierze współudział w przeprowadzaniu inspekcji w PLMVO.
 • Opracowuje roczne oraz kwartalne raporty dla Międzynarodowej Rady Kontroli Narkotyków (INCB).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze farmacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku zmieniającej Dyrektywę 2001/83/WE w sprawie kodeksu wspólnotowego odnośnie produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 • znajomość Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w obszarze wytwarzania, przechowywania oraz obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
 • znajomość Jednolitej Konwencji o środkach Odurzających z 1961 r. zmienionej Protokołem z 1972r. oraz Konwencji z 1971 r. o substancjach psychotropowych
 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, komunikatywność

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2022-05-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa