Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97332

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Pozyskuje i przetwarza dane statystyczne z badań GUS (w szczególności BAEL, EHIS, EU SILC, NSPLiM) jak też dane PFRON i opracowuje informacje analityczne zawierające wnioski z badań i analiz na temat sytuacji osób niepełnosprawnych.
 • ­Zbiera i analizuje informacje i dane od resortów oraz innych podmiotów oraz przygotowuje zbiorcze informacje sprawozdawcze nt. wdrażania Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 i realizacji planów działań związanych z jej wdrażaniem przez poszczególne podmioty.
 • ­Uczestniczy w opracowywaniu wskaźników do projektu budżetu zadaniowego Biura i monitorowaniu wskaźników dotyczących realizacji działań ujętych w budżecie zadaniowym Biura na dany rok oraz w przygotowywaniu sprawozdawczości w tym zakresie, a także w opracowywaniu wskaźników do informacji i monitoringu działań związanych z procesem analizy ryzyka i kontroli zarządczej na poziomie Biura.
 • ­Opracowuje i aktualizuje formularz sprawozdawczy do badania bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych MRiPS-07 wraz z objaśnieniami, weryfikuje założenia kontrolne do badania, dokonuje transpozycji formularza do Statistical Metadata System (SMS) GUS, prowadzi korespondencję dotyczącą realizacji badania z GUS i komórkami organizacyjnymi MRiPS oraz weryfikuje poprawność zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) w związku ze sprawowaniem przez Biuro nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym MRiPS-07.
 • ­Opracowuje wkład analityczny do informacji rządu o działaniach podejmowanych rokrocznie na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
 • ­Opracowuje informacje analityczne do założeń do rocznego planu rzeczowo-finansowego PFRON oraz opracowuje bieżące informacje dotyczące realizacji zadań PFRON.
 • ­Pozyskuje, przetwarza i opracowuje dane statystyczne dotyczące realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz wdrażania Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu analiz danych lub badań społecznych lub danych o charakterze sprawozdawczym
 • ­bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • ­znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­znajomość Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030
 • ­wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych, w tym w obszarze rynku pracy
 • ­znajomość metodologii prowadzenia badań statystycznych i badań społecznych w Polsce
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-21

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy