Starszy specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88799

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji dla realizowanych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; przygotowywanie dokumentacji w zakresie realizacji wydatków własnych oraz opracowywanie umów z partnerami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie oraz aktualizacja planu zamówień publicznych w zakresie departamentu.
 • Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań departamentu.
 • Sporządzanie analiz i informacji na podstawie danych otrzymanych z sieci archiwów państwowych.
 • Dokonywanie bieżącej kontroli spójności wykonywanych planów i wydatków departamentu. Rozliczanie umów.
 • Współpraca przy tworzeniu dokumentów w tym zarządzeń naczelnego dyrektora archiwów państwowych w zakresie realizacji projektów.
 • Wsparcie pracowników departamentu w realizacji zadań związanych z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostce finansów publicznych lub/i na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w partnerstwie publiczno-prywatnym lub programów wieloletnich.
 • Znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych.
 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Podstawowa wiedza o służbie cywilnej.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność komunikowania się w mowie i na piśmie.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność argumentacji przedstawionych analiz.
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym.
 • Przeszkolenie w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Podstawowa znajomość Kodeksu cywilnego.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektem.
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia negocjacji.
 • Przeszkolenie w zakresie analizy ryzyka.
 • Znajomość gospodarki finansów publicznych, w tym w szczególności w obszarze planowania budżetu.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.
 • Znajomość zagadnień z obszaru inwestycji i remontów oraz zasad konstruowania wskaźników efektywności.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-12-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa