Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87715

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przygotowuje normy jakościowe dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW wprowadzanych do obrotu
 • Opracowuje rozwiązania dotyczące kontroli dotrzymywania norm jakościowych dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW przez firmy związane z obrotem paliw
 • Analizuje powiązanie przepisów jakości paliw stałych z dokumentami strategicznymi dotyczącymi emisyjności zanieczyszczeń do powietrza takimi jak Krajowy Program Ograniczania zanieczyszczeń do Powietrza
 • Opracowuje projekty przepisów prawa dotyczących jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • Współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Agencją Skarbową w zakresie kontrolowania jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu w zakresie szkoleń, interpretacji przepisów, upowszechniania wiedzy z zakresu jakości paliw
 • Uzgadnia działania w zakresie zlecania ekspertyz, prac badawczych z zakresu jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
 • Opiniuje i uzgadnia materiały planistyczne, programy, opracowania studialne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów opracowanych w i poza Ministerstwem związanych z jakością paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze norm jakości paliw
 • znajomość ustaw: o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Prawo ochrony środowiska i rozporzadzeń wykonawczych dotyczących jakości powietrza oraz emisji zanieczyszczen do powietrza, prawa UE w ww. zakresie
 • znajomość zasad procesu legislacyjnego związanego z transpozycją i implementacją prawa UE do polskiego porządku prawnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

  Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy