Starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88020

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Uwaga - od 1 grudnia następuje zmiana siedziby GIJHARS na: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

 • Warunki pracy: praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z kontrolą jakości handlowej piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • prowadzi sprawy dotyczące certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, w zakresie nadzoru nad WIJHARS i ośrodkami certyfikującymi
 • opracowuje Programy kontroli, Informacje zbiorcze o wynikach kontroli oraz instrukcje dla WIJHARS, dotyczące piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • przygotowuje propozycje tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowuje Wytyczne kwartalne do planów kontroli w zakresie ww. branż.
 • przygotowuje projekty opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych ubiegających się o przyznanie znaku "Poznaj Dobrą Żwyność"
 • prowadzi sprawy bieżące w ww. branżach, w tym opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowuje pod względem merytorycznym szkolenia w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów rolno-spożywczych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności i pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze branż produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych oraz chmielu i produktów chmielowych
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących rynku piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych oraz chmielu i produktów chmielowych
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracą pod dużą presją czasu
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy
 • obsługa programów komputerowych w zakresie MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE
 • znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej
 • znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2021-11-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy