Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87087

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat wnoszonych przez Przedsiębiorców z tytułu uzyskania przez nich koncesji oraz kar pieniężnych nakładanych na Przedsiębiorców przez Prezesa URE
 • prowadzi korespondencję z koncesjonariuszami oraz komórkami organizacyjnymi URE w zakresie poboru opłat koncesyjnych i kar pieniężnych, w tym wezwań do zapłaty
 • księguje wyciągi bankowe w zakresie dochodów budżetowych oraz uzgadnia poprawność dokonanych zapisów, przygotowuje przekazanie dochodów do Ministerstwa Finansów z zachowaniem trybu i terminów określonych w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz przygotowuje przelewy dotyczące zwrotów nadpłat i nienależnie wniesionych opłat koncesyjnych i kar w zakresie przydzielonych do obsługi Przedsiębiorców
 • sporządza sprawozdanie budżetowe Rb-27, sporządza sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz inne informacje z zakresu realizacji dochodów budżetowych z zakresu swojego działania
 • dekretuje dowody księgowe w zakresie dochodów budżetowych w sposób określony przepisami oraz dokonuje ich ewidencji w programie księgowym zatwierdzonym do użytkowania w Urzędzie, rozlicza opłaty koncesyjne na formularzach, wprowadza dane z formularzy do programu księgowego, uzupełnia BAZY URE w zakresie kompetencji wydziału
 • uzgadnia ewidencję oraz dokonuje inwentaryzacji sald kont analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji paragrafowej, wykorzystywanych do rejestracji zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów budżetowych
 • na bieżąco informuje komórki merytoryczne Urzędu o zaleganiu podmiotów we wnoszeniu opłat koncesyjnych oraz kar pieniężnych oraz współpracuje i uzgodnienia z wydziałem ewidencji i windykacji należności w zakresie dotyczącym windykacji należności, w tym niezwłoczne przekazuje informacje o wpłatach podmiotów, w stosunku do których prowadzone są czynności windykacyjne, przekazuje formularze opłat koncesyjnych, przekazuje sprawy do zgłoszenia do masy upadłościowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • Bardzo dobra znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Dobra znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Program księgowy Xpertis
 • Bankowość elektroniczna NBP
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy