Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86548

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w układzie klasyfikacji wydatków budżetowych oraz układzie zadaniowym,
 • ­prowadzi i na bieżąco uzgadnia ewidencję księgową wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń i potrąceń dobrowolnych, w tym w zakresie budżetu środków europejskich,
 • realizuje zadania w zakresie płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonuje czynności związane z obsługą rachunku pomocniczego do płatności z budżetu środków europejskich,
 • ­kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • ­prowadzi ewidencję księgową rezerw na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących postępowania sądowe,
 • ­wykonuje w zakresie właściwości Wydziału niezbędne analizy na potrzeby kierownictwa,
 • ­nalicza i ewidencjonuje skutki wyceny okresowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział I, III oraz IV)
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • ­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Rzetelność
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy