Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85891

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca pod presją czasu i praca w stresie,

 • wysokie ryzyko poważnych konsekwencji wynikających z drobnych błędów lub wadliwej oceny stanu faktycznego lub interpretacji przepisów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym sporządza SWZ, projekt umowy, ogłoszenie oraz zaproszenia do złożenia oferty lub negocjacji, przygotowuje odpowiedzi na pytania wykonawców, projekty rozstrzygnięć dla kierownika zamawiającego, zamieszcza odpowiednie dokumenty na stronie internetowej lub elektronicznej platformie zakupowej.
 • Prowadzi całość dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia oraz przygotowuje je do przekazania do archiwum zakładowego.
 • Wspiera komórki organizacyjne w przygotowaniu dokumentów zamówienia, w szczególności analizę potrzeb i wymagań oraz wspiera w przeprowadzaniu wstępnych konsultacji rynkowych.
 • Analizuje wniesione odwołania do KIO w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowuje projekty ich rozstrzygnięć z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów. Przygotowuje dokumenty dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestniczy w rozprawach przed KIO.
 • Przygotowuje projekty opinii dotyczących proponowanych zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowuje dane i informacje, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) pytania pochodzące od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Przygotowuje projekty zawiadomień do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia popełnienia przez wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przestępstwa lub czynów będących we właściwości w/w instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem trybów i procedur przewidzianych w ustawie Pzp.
 • Kursy/szkolenia zapewniające aktualną wiedzę o tematyce zamówień publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz umiejętność wykorzystania narzędzi elektronicznych służących do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i orientacja na klienta.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze przeprowadzenia minimum jednego postępowania w trybie podstawowym.
 • Kursy/szkolenia o tematyce obejmującej: zarządzanie zakupami i metody realizacji zakupów, analizę ekonomiczną i finansową, zaawansowaną znajomość obsługi programu Excel, znajomość programów obsługujących zakupy i zamówienia.
 • Znajomość wybranych zagadnień z zakresu: prawa cywilnego (dot. zobowiązań), prawa autorskiego i praw pokrewnych, znajomość ustawy o finansach publicznych.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-10-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy