Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85081

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Inicjuje, koordynuje i monitoruje udział Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału, w tym: uzgadnia stanowisko Ministerstwa odnośnie do dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia instytucji UE i ich organów przygotowawczych na obrady: grup roboczych Rady UE, w szczególności grupy roboczej Rady UE ds. żeglugi, grupy roboczej Rady ds. zintegrowanej polityki morskiej oraz grupy roboczej Rady UE ds. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu; Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper); Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; inicjuje, koordynuje i wypracowuje zapisy do instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia organów UE, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające dla Polski z posiedzeń grupy Mertens, Antici, Coreper oraz Rady UE w zakresie spraw transportowych; prowadzi konsultacje ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, ekspertami Ministerstwa Infrastruktury oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi;
 • Wykonuje zadania analityczne, w szczególności w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, polegające na analizie projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przygotowywanych przez poszczególne instytucje UE (w języku polskim i angielskim), stałym monitoringu procesu legislacyjnego UE, stałym monitoringu uzgodnień dokonywanych przez państwa członkowskie UE (formalnych i nieformalnych) w zakresie legislacji dyskutowanej na forum UE, analizie zmieniającej się mapy interesów poszczególnych państw członkowskich;
 • Bierze udział w przygotowaniu kierownictwa Departamentu oraz przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa na spotkania i posiedzenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej (m.in.: Komitet do Spraw Europejskich - KSE, Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac KSE, komisje sejmowe i senackie oraz na spotkania dwustronne i wielostronne), w tym przygotowuje dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa na forum UE; uczestniczy w przygotowaniu informacji o stanowisku RP dla Sejmu i Senatu o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie UE oraz informacji o udziale RP w pracach UE podsumowującej prace państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; monitoruje realizację zobowiązań nałożonych na Ministerstwo;
 • Koordynuje działania Ministerstwa związane ze współpracą z Komisją Europejską;
 • Inicjuje, koordynuje oraz wypracowywuje zapisy do materiałów i dokumentów przyjmowanych w ramach Systemu Oceny Wpływu dla Projektów Europejskich znajdujących się w kompetencji Ministerstwa, w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;
 • Inicjuje, koordynuje oraz wypracowywuje zapisy do Stanowiska RP na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie polityki transportowej na różnych etapach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
 • Koordynuje sprawy związane z otrzymywanymi od Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE notyfikacjami decyzji KE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki, prawa lub filologii (angielskiej, francuskiej lub lingwistyka stosowana obejmująca przynajmniej jeden z tych języków)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej lub współpracy z UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Znajomość procesu decyzyjnego i legislacyjnego Unii Europejskiej
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

  Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-01

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy