Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85250

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z wdrażaniem POliŚ 2014-2020 (w tym m.in. VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, projektu Plan Działań Konserwatorów Zabytków) oraz Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
 • Realizuje zadania związane z monitoringiem i wdrażaniem projektów (w tym m.in. opiniowanie/akceptowanie zmian w projektach) realizowanych w ramach PO liŚ 2014-2020 (m.in. VIII osi priorytetowej, projektu Plan Działań Konserwatorów Zabytków), jak również Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
 • Współpracuje z instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania PO liŚ (2014-2020 oraz 2021-2027), Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych,
 • Opiniuje/akceptuje zmiany w projektach realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zakresie m.in. kwalifikowalności kosztów, zmian/modyfikacji zakresu rzeczowego prac, aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji,
 • Realizuje zadania związane z procesem naboru, oceny i wyboru projektów złożonych do konkursów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym czynności w zakresie procedury odwoławczej dla ww. projektów,
 • Obsługuje systemy informatyczne dla PO liś 2014-2020 oraz Programu finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
 • Bierze udział jako członek zespołu kontrolującego w wybranych kontrolach i wizytach monitorujących na miejscu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi i/lub projektami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków europejskich lub budżetu państwa, lub państwowych funduszy celowych
 • Znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE,
 • Znajomość dokumentów programowych, procedur, regulacji i zasad wdrażania polityki regionalnej UE,
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość ustawy prawo budowalne,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Data dodania: 2021-10-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy