Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84713

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników: prowadzi sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu, ich przenoszeniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem (wprowadzanie wszelkich zmian w programie kadrowo-płacowym); współpracuje z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych; ustala uprawnienia pracowników Inspektoratu związanych ze stosunkiem pracy, m.in. do wysługi lat i nagrody jubileuszowej, związanych z rodzicielstwem; przygotowuje listy uprawnionych pracowników Inspektoratu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu; prowadzi rejestr wydawanych legitymacji służbowych; załatwia skargi i zażalenia wynikające ze stosunku pracy; nadzoruje przestrzegania przez pracowników Inspektoratu dyscypliny pracy.
 • Prowadzi sprawy z zakresu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Inspektoracie: koordynuje sporządzania planów urlopów i okresowo analizuje stan ich realizacji; prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników, wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, indywidualnego rozkładu czasu pracy, urlopów; przygotowuje listy obecności; kontroluje przestrzegania czasu pracy.
 • Sporządza analizy oraz sprawozdawczość kadrową.
 • Przygotowuje listy pracowników Inspektoratu zobowiązanych przepisami prawa do składania oświadczeń majątkowych.
 • Koordynuje proces przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej oraz gromadzi dokumentację związaną z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej.
 • Prowadzi sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych.
 • Obsługuje Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość obsługi programu Płatnik;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu prawa pracy

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-09-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy