Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84716

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy dotyczące przygotowania konkursów ofert na dofinansowanie międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży w celu zapewnienia realizacji zadania wynikającego z art. 167 ustawy Prawo Oświatowe.
 • Realizuje zadania związane ze współpracą dwustronną w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież z wybranymi państwami, w tym m.in. w zakresie prac nad umowami resortowymi, umowami rządowymi, porozumieniami i dokumentami deklaratywnymi, i ich dalszą realizacją, w celu umożliwienia realizacji polskim podmiotom wspólnych działań z partnerami zewnętrznych wspierających rozwój polskiego systemu edukacji.
 • Przygotowuje wkłady ministerstwa w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież do instrukcji i stanowisk Rządu RP do dokumentów unijnych pozostających we właściwości innych resortów poprzez konsultacje z właściwymi departamentami, przygotowanie i wypracowanie propozycji Ministerstwa w celu odzwierciedlenia stanowiska resortu w tych dokumentach.
 • Realizuje zadania związane z Europejską Polityką Sąsiedztwa, w tym w zakresie Partnerstwa Wschodniego i Procesu Berlińskiego, poprzez konsultacje z właściwymi departamentami i przygotowanie propozycji stanowiska ministerstwa, a następnie bierze udział w posiedzeniach 4 Platformy PW "Mobilność i kontakty międzyludzkie" oraz Panelu PW ds. edukacji, młodzieży i kultury oraz w Radzie Zarządzającej Europejskiej Fundacji Szkoleniowej w celu prezentowania stanowiska Polski w zakresie obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież.
 • Realizuje działania w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież w ramach gremiów wielostronnych z danego obszaru (np. Grupa Wyszehradzka, Proces Berliński, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Grup Sterujących i Punktów Kontaktowych ds. Obszarów Tematycznych Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego), w tym m.in. przygotowuje syntetyczne materiały tezowo-informacyjne, propozycje stanowisk i realizuje ich wykonanie, analizuje i opiniuje dokumenty (również w językach obcych), organizuje spotkania w celu zapewnienia realizacji międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkostwa Polski we wskazanych gremiach.
 • Realizuje działania związane ze współpracą z unijnym Komitetem Zatrudnienia w kontekście semestru europejskiego poprzez opiniowanie dokumentów i przygotowanie we współpracy z właściwymi departamentu wkładu w zakresie oświata i wychowanie, udział we wspólnych posiedzenia Komitetu Zatrudnienia i Komitetu Edukacji i przeglądach oraz koordynacja wizyt Komisji Europejskiej w celu zapewnienia informacji na temat działań realizowanych przez ministerstwo w obszarze oświata i wychowanie w kontekście zobowiązań unijnych wynikających z semestru europejskiego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, propozycje do planu pracy departamentu, do planu wyjazdów zagranicznych i planów oraz sprawozdań finansowych oraz organizuje wizyty i spotkania, w tym międzynarodowe, wyjazdy i przyjazdy delegacji oficjalnych i roboczych w obszarze objętym zakresem obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • wiedza w zakresie integracji europejskiej i procesów decyzyjnych UE
 • znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy międzynarodowej
 • znajomość kierunkowych dokumentów UE w obszarze edukacji i młodzieży
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-09-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy