Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84331

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- częste krajowe wyjazdy służbowe (przejazdy transportem publicznym) poza stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia,


- wykonywanie obowiązków służbowych związanych z częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,


- wykonywanie zadań na stanowisku pracy związanym z zagrożeniem korupcyjnym,


- brak jednolitości w zakresie trybu i zasad przeprowadzania kontroli,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Wykonywanie zadań kontrolnych w ramach Działania 2.17. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20140-2020 oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Dokonywanie analiz prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przeprowadzanie kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przeprowadzanie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr. 185 poz. 1092, z późn. zm).
 • Gromadzenie akt kontroli, opracowywanie informacji, statystyk, analiz, dotyczących w szczególności wyników kontroli.
 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolnego, mające na celu jego właściwą organizację pracy oraz terminową realizację zadania kontrolnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne albo inne wyższe magisterskie plus podyplomowe kierunkowe (ekonomia lub audyt i kontrola, lub kontrola funduszy unijnych),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych w zakresie kontroli, finansów, księgowości lub zamówień publicznych,
 • znajomość aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości (w zakresie jednostek sektora finansów publicznych), zamówień publicznych, sądownictwa powszechnego, kontroli w administracji rządowej, służby cywilnej, ochrony danych osobowych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu kontroli programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w szczególności dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • znajomość zasad gospodarowania Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,
 • znajomość metod i technik pracy kontrolnej oraz praktyczna umiejętność przeprowadzania kontroli,
 • umiejętność opracowywania analiz, opinii i raportów w formie pisemnej, jak i ustnej,
 • umiejętność obsługi komputera (Excel),
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta, CCGP.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-09-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy