Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83879

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. 


Miejsce i otoczenie


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


W budynku przy ul. Królewskiej 27 obecnie prowadzone są prace budowlane, które spowodowały wyłączenie z użytkowania holu A. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach jest utrudnione.


Dostęp do Recepcji możliwy jest tylko przez wejście B przy pomocy mobilnych urządzeń tj. przenośnych szyn. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłaszać do recepcji, tel. 22 245 54 05. 

Zakres zadań

 • opracowuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty: ustaw, rozporządzeń i zarządzeń z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • uczestniczy w koordynowaniu prowadzenia procesu legislacyjnego aktów normatywnych, w tym prowadzi uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i proces opiniowania tych projektów; bierze udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, jak również w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • uczestniczy w koordynowaniu procesu opiniowania projektów dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej, w szczególności pod względem zgodności z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, a także pod kątem zgodności ze strategicznymi kierunkami informatyzacji Państwa, oraz uczestniczy w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: opracowuje projekty stanowisk ministra właściwego do spraw informatyzacji wobec tych projektów, koordynuje terminowość ich przygotowania, uczestniczy w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów
 • opracowuje notatki na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowuje wystąpienia na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiały informacyjne na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowuje notatki dla ministra właściwego do spraw informatyzacji na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • opiniuje projekty dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów innych niż wymienione w zadaniu 1 pod względem zgodności z obowiązującym systemem prawa, a także projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym
 • obsługuje edytor aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa; zagadnień związanych z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania; kluczowych, publicznych systemów teleinformatycznych w ramach których udostępniane są e-usługi organów administracji publicznej; ustawy Kodeks postepowania administracyjnego; przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; zasad techniki prawodawczej i prawa administracyjnego
 • posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, negocjowanie, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studia z zakresu legislacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-09-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy