Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81303

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, stres, praca w wymuszonej pozycji, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza wytyczne do specyfikacji o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawców czynności nadzoru inwestorskiego, w ramach umowy zlecenie,
 • Sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców robót/usług, w oparciu o badanie rynku,
 • Sporządza projekty umów-zlecenie na wykonywanie czynności inspektora nadzoru robót budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej oraz weryfikuje pod względem merytorycznym rachunki/faktury i terminowość składania sprawozdań z wykonanych przez zleceniobiorców czynności
 • Sporządza projekty pism/stanowisk kierownictwa wydziału w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań kontrolnych i wyjaśniających w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 • Sporządza projekty pism i dokumentów, w tym: wnioski osobowe, karty opisów stanowisk pracy, opisy stanowisk pracy, organizuje postępowania kwalifikacyjne na wolne stanowiska w służbie cywilnej oraz opracowuje decyzje kierownictwa wydziału dotyczące zasad i trybu realizacji zadań przez pracowników wydziału,
 • Organizuje zajęcia z zakresu doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby/pracy dla policjantów i pracowników wydziału, w tym sporządza projekty rocznych planów i programów szkoleń oraz opracowuje sprawozdania dotyczące ich realizacji,
 • Sporządza i prowadzi ewidencję wystawionych skierowań na badania lekarskie okresowe i kontrolne policjantów i pracowników wydziału, a także skierowań na turnusy antystresowe dla policjantów oraz sprawozdań w zakresie realizacji testów sprawności fizycznej przez policjantów, we współpracy z Zespołem Medycyny Pracy KSP,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub zamówień publicznych
 • Dobra znajomość ustaw: prawa budowlanego w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, prawa zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarki finansowej, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o Policji w zakresie dot. organizacji Policji, korpusów i stopni policyjnych, służby w Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, kodeks pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia i czasu pracy, Kpa w zakresie załatwiania skarg, terminów i doręczeń, Kodeks cywilny w zakresie umów zlecenie oraz aktów wykonawczych: akt wykonawczy do ustawy o służbie cywilnej w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
 • Umiejętność: stosowania prawa w praktyce, analizy i syntezy informacji, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-07-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy