Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80595

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku
inwalidzkim.
- pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku.
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami – winda.
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner,
niszczarka.
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • praca w sytuacjach stresowych

 • naciski kontrolowanych na treść ustaleń kontroli, trudności z wyegzekwowaniem dokumentacji, uzyskaniem informacji
  i wyjaśnień

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole resortowe, w tym wykonuje następujące czynności: sporządza upoważnienia, zawiadomienia i programy kontroli, ustala stan faktyczny w trakcie prowadzonych kontroli, uczestniczy w pracach zespołu kontrolnego, dokumentuje i przedstawia ustalenia z przeprowadzanych kontroli, sporządza dokumenty z wynikami kontroli, prowadzi akta kontroli
 • Opracowuje zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, prokuratury i innych organów
 • Monitoruje realizację zaleceń przedstawionych w Wystąpieniach pokontrolnych/Sprawozdaniach z kontroli oraz dokonuje okresowej oceny realizacji wniosków pokontrolnych przez skontrolowane jednostki
 • Sporządza sprawozdania i informacje o działalności kontrolnej ministerstwa, w tym w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Przygotowuje informacje w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych
 • Realizuje zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Data dodania: 2021-07-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy