Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80030

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca w terenie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w obszarze gospodarki wodnej w pierwszej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód oraz w trybach nadzwyczajnych, a także w drugiej instancji w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, prowadzenie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. w tym: - opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatruje ponaglenia, - wydaje zaświadczenia, - prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowanie wyjaśniające, przygotowuje/ prowadzi rozprawę administracyjną), - prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarka wodna, w tym opracowuje stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarka wodna, w tym: - udziela odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - przekazuje do rozpatrzenia według właściwości;
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie/ inicjatywy, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej, w tym: - analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/standardy/rekomendacje/ wytyczne/ opinie przekazywanie informacji zainteresowanym;
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym: - prowadzi czynności kontrolne w tym gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie;
 • Rozpatruje skarg/wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie rozpatrywania interpelacji dotyczących prowadzonych w Departamencie postępowań administracyjnych, w tym analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ petycje i interpelacje inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub z zakresu gospodarki wodnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub budownictwie
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania: prawo wodne,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • o kontroli w administracji rządowej,
 • prawo budowlane
 • o ochronie przyrody.
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy