Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79632

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (np. kluczowych/ indywidualnych/ pozakonkursowych) w zakresie projektów morskich dofinansowanych ze środków europejskich, w tym: - identyfikuje potrzeby beneficjentów na wsparcie zewnętrzne, - analizuje możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów pomocowych, - współpracuje na bieżąco z beneficjentami projektów, -monitoruje alokację przyznaną na działania, - analizuje możliwości pozyskania środków UE,- dokonuje przeglądu wdrażania programu operacyjnego, - analizuje/przygotowuje dokumentacje dla członka komitetu monitorującego program operacyjny;
 • Podejmuje działania na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego członkostwa Polski w UE w obszarze finansowania projektów morskich, w tym: analizuje akty legislacyjne UE i /lub dokumenty o charakterze nielegislacyjnym, będące przedmiotem obrad na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE, - opracowuje, uzgadnia stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE, - analizuje i pozyskuje informacje nt. koordynowanego zagadnienia i przygotowuje aktualne materiały informacyjne na potrzeby Kierownictwa, opiniuje dokumenty związane z członkostwem w Unii Europejskiej, - bierze udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Polski w UE, przygotowanie wkładów do instrukcji na posiedzenia gremiów unijnych;
 • Podejmuje działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikające z członkostwa Polski w UE w zakresie wdrażania programów oraz projektów morskich, w tym: opracowuje materiały dla członków Kierownictwa Ml na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, - bierze udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, - monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, - analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - opiniuje, uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska, związane z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową;
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji w związku z przedsięwzięciami jednostek podległych finansowanych ze środków publicznych, w tym: - analizuje programy inwestycji, opracowuje dokumenty niezbędne do akceptacji programów inwestycji, - monitoruje postępy realizacji inwestycji, - identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendacje działań zapobiegawczych i naprawczych, - bierze udział w wizytacjach terenowych, - przygotowuje opinie, stanowiska i informacje o realizowanych działaniach inwestycyjnych, - bierze udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji, - weryfikuje i uzgadnia rozliczenia;
 • Gospodaruje środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej, wykonuje zadania w zakresie planowania, wydatkowania środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań Departamentu Gospodarki Morskiej, w tym: - zgłasza propozycje/ prognozy wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, - wykonuje stały monitoring wydatków lub dochodów oraz dostępności środków budżetowych, - nadzoruje racjonalne gospodarowaniem środkami finansowymi, - weryfikuje merytorycznie dowody księgowe, - wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych;
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji w związku z przedsięwzięciami jednostek podległych finansowanych ze środków publicznych, w tym: - analizuje programy inwestycji, - opracowuje dokumenty niezbędne do akceptacji programów inwestycji, - monitoruje postępy realizacji inwestycji, - identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendacje działań zapobiegawczych i naprawczych, - bierze udział w wizytacjach terenowych, - przygotowuje opinie, stanowiska i informacje o realizowanych działaniach inwestycyjnych, - bierze udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji, - weryfikuje i uzgadnianie rozliczenia, - analizuje możliwości finansowania zgłaszanych przez jednostki przedsięwzięć, - weryfikuje, uzgadnianie wnioski o dokonanie zmian finansowych;
 • Opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany w zakresie właściwości Departamentu Gospodarki Morskiej, analizy wydatków jednostek podległych, wykonania środków ujętych w ustawie budżetowej w ramach części 21 - Gospodarka morska, w tym: - przygotowuje upoważnienia oraz zgody dysponenta części budżetowej na dokonywanie płatności z budżetu środków europejskich, - opracowuje projekty planu finansowego i układu zadaniowego, - sporządza pierwszy plan finansowy i układ zadaniowego oraz aktualizuje go, - zgłasza wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym, - weryfikuje/ analizuje wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym, - opiniuje wnioski dysponentów w sprawie dokonania zmian w wydatkach na programy;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie właściwości Departamentu Gospodarki Morskiej, w tym: analizuje wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projekty dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa: - zbiera i analizuje wkłady otrzymane od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), - opracowuje stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - sporządza notatki informacyjne dla Ministerstwa dotyczące opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministra;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu prawa europejskiego
 • Znajomość zasad polityki regionalnej UE, polityki spójności UE oraz wdrażania Funduszy UE
 • Znajomość przepisów dotyczących finansowania inwestycji z budżetu państwa i budżetu UE
 • Znajomość przepisów dotyczących współfinansowania projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym w zakresie MS Excel
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2021-06-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy