Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78422

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bierze udział w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityki Ministra oraz realizacji zadań Ministra w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie
 • Analizuje zgłaszane Ministrowi nieprawidłowości na rynku ropy naftowej, paliw i biopaliw ciekłych oraz propozycje zmian legislacyjnych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne
 • Prowadzi prace w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej dotyczących rynku ropy naftowej i paliw
 • Uczestniczy w transponowaniu przepisów prawa wspólnotowego z zakresu biopaliw
 • Bierze udział w kształtowaniu polityki energetycznej Polski oraz polityki energetycznej UE w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie, poprzez udział w projektowaniu nowych rozwiązań prawnych lub zmian w istniejących regulacjach
 • Bierze udział w organizacji systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych oraz zapewnia realizację zadań Ministra związanych z gospodarowaniem tymi zapasami w sytuacji kryzysowej
 • Bierze udział w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych w Ministerstwie oraz w pracach zespołów zewnętrznych, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze legislacji lub obsługi prawnej lub energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE, SECRET UE/NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego sektora paliwowego
 • znajomość regulacji dotyczących biokomponentów i biopaliw ciekłych
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce i UE
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy