Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77700

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty stanowisk, interpretacji prawnych, odpowiedzi na petycje czy wnioski dotyczące funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody, jak również strategii i programów (zarówno krajowych jak i unijnych)
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinii Ministra dotyczące układania kabli i rurociągów, wznoszenia lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • Analizuje zobowiązania określone w unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, unijnej strategii leśnej i unijnej strategii na rzez adaptacji do zmian klimatu
 • Prowadzi sprawy wymagające udziału lub nadzoru Ministra w procesie planowania inwestycji, w szczególności dotyczących zamierzeń złożonych lub istotnych dla kraju
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje posłów i senatorów, zapytania urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz obywateli
 • Bierze udział w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej
 • Analizuje możliwości tworzenia i rozwoju zielonej infrastruktury, współpracuje z Komisją Europejską, sporządza raporty i sprawozdania w zakresie usług ekosystemowych, zielonej infrastruktury oraz restytucji ekosystemów, a także zapewnia koordynację działań z obszaru usług ekosystemowych (w tym prowadzenie i rozliczanie projektów)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub inżynieria środowiska lub z dyscypliny nauki biologiczne lub nauki o Ziemi i środowisku lub nauki leśne lub nauki geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość: ustawy o ochronie przyrody; ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. oraz Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030 r.; ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ochrony gatunkowej roślin
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy