Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77722

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w spotkaniach z przedstawicielami izb zawodowych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej

 • obsługa klientów zewnętrznych – częste kontakty telefoniczne z obywatelami


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych – bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych)
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa (w tym: uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), opracowuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej)
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej (przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie (m.in. notyfikacja), formułuje stanowiska, sporządza odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię, opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego - np. SOLVIT, EU - Pilot)
 • rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie
 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień, zażaleń i odwołań w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia, prowadzi procedurę odwoławczą, prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej, przyjmuje interesantów i udziela informacji)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub architektury
 • znajomość języka angielskiego – poziom B2
 • znajomość ustawy - Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów z zakresu legislacji i przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy