Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77685

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Nalicza i sporządza listy płac wynagrodzeń, uposażeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, takich jak: nagrody, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z uwzględnieniem potrąceń ustawowych i dobrowolnych pracownika. Sporządza listy płac z tytułu umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń dla członków powołanych komisji.
 • Nalicza wynagrodzenia i uposażenia oraz sporządza comiesięczne zestawienia wypłaconych kwot z uwzględnieniem stopnia zaangażowania w projekt, w rozbiciu na paragrafy dla poszczególnych projektów unijnych oraz rezerw celowych, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń księgowych oraz refundacji kosztów z funduszy unijnych. Sporządza i weryfikuje wnioski płatnicze z zakresu naliczania wynagrodzeń i uposażeń.
 • Nalicza comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zrealizowanych wypłat. Sporządza roczne informacje o dochodach osiąganych w danym roku przez pracowników MF oraz przez osoby obce wykonujące umowy zlecenia, o dzieło oraz przez członków powołanych komisji. Sporządza roczną deklarację o podatku dochodowym do urzędu skarbowego oraz przekazuje ją do właściwych urzędów skarbowych i osób zainteresowanych, w celu uregulowania zobowiązań podatkowych względem urzędów skarbowych.
 • Nalicza, od zrealizowanych wypłat, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Sporządza zbiorczą deklarację ministerstwa w zakresie składek ZUS i Funduszu Pracy na bazie systemu „PŁATNIK” oraz prowadzi bieżące rozliczenia z ZUS.
 • Opracowuje i sporządza zestawienia i analizy z zakresu wynagrodzeń, w celu dostarczenia wiedzy o zaangażowaniu środków finansowych. Analizuje i weryfikuje dane do ankiet, zapytań, sprawozdań (np. NSRO, Z-03, Z-06).
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości zarobków pracowników i funkcjonariuszy do celów emerytalno-rentowych, bankowych, sądowych i spraw socjalnych. Na bieżąco przygotowuje informacje o podstawie naliczania składek ZUS i o odprowadzonych składkach, w celu udzielenia informacji właściwym organom i instytucjom.
 • Obsługuje zwolnienia lekarskie w portalu ZUS, wprowadza dane do systemu kadrowo-płacowego KOMA e-HR oraz je rozlicza.
 • Prowadzi rejestr list płac i zestawień wypłat wg rodzaju oraz obsługuje interesantów w zakresie naliczonych płac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce płacowej
 • Znajomość przepisów z zakresu naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o służbie cywilnej, o Krajowej Administracji Skarbowej, Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów informatycznych KOMA eHR i Płatnik

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy