Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników: prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu, ich przenoszeniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem (wprowadzanie wszelkich zmian w programie kadrowo-płacowym); współpraca z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych; ustalanie uprawnień pracowników Inspektoratu związanych ze stosunkiem pracy, m.in. do wysługi lat i nagrody jubileuszowej, związanych z rodzicielstwem; przygotowywanie list uprawnionych pracowników Inspektoratu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu; prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji służbowych; załatwianie skarg i zażaleń wynikających ze stosunku pracy; nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Inspektoratu dyscypliny pracy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Inspektoracie: koordynowanie sporządzania planów urlopów i okresowa analiza stanu ich realizacji; prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, indywidualnego rozkładu czasu pracy, urlopów; przygotowywanie list obecności; kontrola przestrzegania czasu pracy.
 • Sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości kadrowej.
 • Przygotowywanie list pracowników Inspektoratu zobowiązanych przepisami prawa do składania oświadczeń majątkowych.
 • Koordynowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej oraz gromadzenie dokumentacji związanej z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu prawa pracy

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-04-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy