Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76959

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzi Krajowy Sekretariat Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (KSKK), w tym analizuje dokumenty opracowywane przez sekretariat i organy ww. Konwencji oraz w ramach prac prowadzonych w tym zakresie przez właściwe organy Wspólnoty Europejskiej, a także sporządza opinie, wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy w celu propagowania idei ochrony krajobrazu
 • opracowuje wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie do działalności Krajowego Sekretariatu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (KSKK). Analizuje potrzeby i sporządza plan działań w okresie czasu objętym wnioskiem o dofinansowanie. Powyższe działania wykonuje w celu umożliwienia realizacji zadań Sekretariatu i realizacji zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
 • opiniuje projekty aktów prawnych (w tym zarządzeń rdoś), strategii, programów, polityk i innych dokumentów, w tym sporządzanych na forum międzynarodowym, w szczególności pod względem ich zgodności z przepisami i celami z zakresu ochrony przyrody oraz postanowieniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w szczególności w zakresie ich potencjalnego oddziaływania na obszary i obiekty chronione. Rozpoznaje politykę i programy międzynarodowe, które mogą mieć znaczenie dla ochrony krajobrazu, a także postanowień innych konwencji i dyrektyw unijnych mogących mieć związek z realizacją celów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Powyższe działania wykonuje w celu sprawowania nadzoru i koordynowania działań związanych z ochroną krajobrazu
 • opracowuje projekty aktów prawnych z zakresu ochrony obszarów i obiektów chronionych w celu wprowadzenia nowych lub nowelizacji istniejących przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w celu zapewnienia ochrony krajobrazu zgodnej z postanowieniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
 • udziela wyjaśnień, przygotowuje projekty interpretacji prawnych, stanowisk, wytycznych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów oraz komisji sejmowych i senackich, skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym ochrony krajobrazu, a także ochrony obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody, w szczególności w celu wyjaśnienia przepisów ustawy o ochronie przyrody w tym zakresie
 • współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie obszarów chronionych, w celu wdrażania i doskonalenia metod ochrony tych obszarów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych (architektura krajobrazu) lub nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony przyrody
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • dobra znajomość prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody, (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia, Europejska Konwencja Krajobrazowa)
 • dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość problematyki ochrony przyrody, w tym obszarów chronionych
 • wiedza przyrodnicza
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność zarządzania projektem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość aktów prawnych dot. zagospodarowania przestrzennego (w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-04-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy