Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76973

Warunki pracy

praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)


lub


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy ul Szucha 25)


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje (we współpracy z uczelniami) i analizuje wnioski o nadanie: 1) Medalu za Długoletnią Służbę – w celu przedłożenia ich Ministrowi do akceptacji oraz 2) orderów i Krzyży Zasługi.
 • Przygotowuje wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o kandydatach do odznaczeń w celu uzyskania wymaganej ustawowo informacji o niekaralności tych osób. Przygotowuje projekty notatek, wniosków i wykazów wniosków do akceptacji .
 • Przygotowuje plan działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa oraz monitoruje stopień realizacji celów i zadań w nim ujętych.
 • Prowadzi ewidencję odznaczeń przyznanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zawierającą m. in. dane dotyczące terminów nadania i klasy proponowanych orderów i odznaczeń. Przekazuje odznaczenia poszczególnym uczelniom.
 • Na wniosek uczelni przygotowuje pisma ws. upoważnienia przez Prezydenta RP osób do wręczania odznaczeń państwowych oraz wspomaga przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Realizuje sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym bierze udział w sporządzaniu rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy o orderach i odznaczeniach
 • znajomość rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim lub w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki
 • znajomość języka angielski na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-04-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy