Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76603

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowiksku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniu urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Realizuje merytoryczną obsługę prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w zakresie: a) wyznaczonych projektów opiniuje projekty informatyczne rozpatrywane w ramach KRMC pod kątem ich zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji oraz raporty z postępu rzeczowo-finansowego i raporty końcowe; b) wspiera przygotowywanie projektów uchwał KRMC, projektów decyzji Przewodniczącego KRMC oraz projektów pism Sekretarza KRMC; c) wspiera sporządzanie analiz i przygotowanie materiałów dotyczących portfela projektów legislacyjnych i informatycznych KRMC, w szczególności sprawozdań z działalności KRMC.
 • Realizuje organizacyjno-techniczną obsługę prac KRMC, w szczególności: a) w zakresie wyznaczonych projektów analizuje zasadność skierowania materiałów do rozpatrzenia przez KRMC, w tym związane z informatyzacją dokumenty rządowe (projektów legislacyjnych), opisy projektów oraz raporty z postępu rzeczowo-finansowego i końcowe; b) w zakresie wyznaczonych projektów prowadzi proces uzgadniania projektów skierowanych do rozpatrzenia przez KRMC w trybie obiegowym, w tym dba o kompletność przekazywanych materiałów, uwag lub stanowisk oraz przygotowuje ustalenia z uzgodnień stanowisk członków Komitetu; c) wspiera przygotowanie materiałów na posiedzenia KRMC w zakresie sporządzania opisów projektów oraz zestawienia uwag lub stanowisk; d)wspiera organizowanie posiedzeń KRMC, w tym w opracowaniu projektów porządków obrad, przygotowaniu list uczestników i zaproszeń, wysyłaniu zaproszeń i rezerwacji sali wraz z obsługą organizacyjno-techniczną oraz zapewnieniu kompletności materiałów na posiedzenia KRMC.
 • Prowadzi organizacyjno-techniczną obsługę prac wskazanych zespołów zadaniowych KRMC.
 • Realizuje, w zakresie wyznaczonych regionów, współpracę w obszarze informatyzacji z podmiotami, którym powierzono realizację zadań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz ich organami doradczo-opiniodawczymi, w szczególności w zakresie: a) systematycznego przeglądu wdrażania i oceny postępów w realizacji RPO i jego poddziałań, w tym w zakresie produktów projektów informatycznych; b) konsultowania i akceptowania zmian RPO oraz ich dokumentów wdrożeniowych, w tym dotyczących metodyki i kryteriów wyboru projektów; c) analizowania procesu wdrażania i ewaluacji RPO oraz przedstawiania uwag, w tym dotyczących wyników ewaluacji oraz ich wykorzystania; d) udział w posiedzeniach Komitetów Monitorujących RPO.
 • Bierze udział w realizowaniu działań w obszarze informatyzacji służących współpracy jednostek administracji centralnej z jednostkami samorządu terytorialnego w celu poprawy sprawności funkcjonowania państwa, w tym: a) organizowania konsultacji, warsztatów, seminariów, konferencji mających na celu wymianę doświadczeń, informacji o realizowanych i planowanych projektach informatycznych, zidentyfikowanie potrzeb w odniesieniu do zakresu współpracy oraz podsumowanie działań podejmowanych w tym zakresie; b) monitorowania działań innych komórek organizacyjnych realizujących zadania w obszarze informatyzacji jednostki, innych jednostek administracji centralnej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Udostępnia w imieniu Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na portalu KRMC, materiały związane z funkcjonowaniem i zadaniami realizowanymi przez KRMC.
 • Wspiera realizację współpracy KRMC z Komitetem do Spraw Europejskich (KSE) oraz Stałym Komitetem Rady Ministrów (SKRM) w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w tym udostępnianiu w imieniu Sekretarza KRMC odpowiednich dokumentów na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji związanych z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rządowego procesu legislacyjnego
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania rządowej administracji publicznej, w tym procedur administracyjnych
 • Umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint
 • Umiejętność sporządzania analiz
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych wdrażaniem i realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji, w tym związanych z: rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; z działaniami strategicznymi Państwa w obszarze informatyzacji; z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządowej administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy