Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76313

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Monitoruje i weryfikuje proces postępowania z nieprawidłowościami przez Instytucje Wdrażające, w tym prawidłowość oceny naruszeń, uznania wydatków za niekwalifikowane oraz nakładanie korekt finansowych w ramach osi priorytetowych I-V POIiŚ 2007-2013 oraz osi II POIiŚ 2014-2020, w szczególności poprzez analizę i weryfikację właściwych rejestrów i raportów dotyczących nieprawidłowości, a także analizę i nadzór nad właściwym sposobem postępowania z informacjami o prowadzonych przez organy śledcze i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) postępowaniach w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • Rozpatruje zgłoszenia i skargi sygnalistów w przedmiocie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych z osi priorytetowych I-V POIiŚ 2007-2013 oraz osi II POIiŚ 2014- 2020
 • Analizuje i weryfikuje informacje pokontrolne z kontroli projektów prowadzonych przez Instytucje Wdrażające lub inne podmioty krajowe i międzynarodowe upoważnione do kontroli projektów
 • Prowadzi wewnętrzne rejestry kontroli przeprowadzonych w ramach projektów osi I-V POIiŚ 2007-2013 oraz II osi POIiŚ 2014-2020 w zakresie kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne, wydanych w ich następstwie zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych
 • Obsługuje kontrole zewnętrzne prowadzone w IP w zakresie właściwości wydziału, w tym przygotowuje dokumenty, koordynuje przygotowanie wyjaśnień dla kontrolerów
 • Uczestniczy w przygotowaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach POIiŚ 2014- 2020
 • Opiniuje projekty wytycznych, zaleceń, aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Reprezentuje Departament na spotkaniach i konferencjach dotyczących obszaru nieprawidłowości oraz kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze wdrażania funduszy europejskich lub w obszarze kontroli zamówień publicznych
 • znajomość ustaw i rozporządzeń: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie kontroli i nieprawidłowości, Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie kontroli i nieprawidłowości, Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
 • znajomość zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2007- 2013 oraz POIiŚ 2014-2020 w zakresie: procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych
 • znajomość wytycznych systemowych regulujących funkcjonowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 2007- 2013 w zakresie: sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, kwalifikowania wydatków, kontroli realizacji Programu
 • znajomość Poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

  Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy