Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75821

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:


• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)


• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


•     praca w terenie


•     krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


•     zagrożenie korupcją


•     częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, ubiegającymi się o dofinansowanie inwestycji drogowych z budżetu państwa oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oraz opiniuje pod kątem techniczno-budowlanym inwestycje na tych drogach, w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji prawidłowych pod względem technicznym, a w szczególności: udziela wyjaśnień i interpretacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji, opiniuje przyjęte założenia i rozwiązania projektowe pod kątem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, weryfikuje prawidłowość postępowania przygotowawczego oraz dokumentacji będącej przedmiotem wniosku.
 • Sprawuje w imieniu ministra właściwego ds. transportu kontrolę, w zakresie techniczno-budowlanym, realizacji inwestycji, na które minister przyznał dofinansowanie z budżetu państwa oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wykorzystaniu dofinansowania, a w szczególności: monitoruje postęp realizacji robót budowlanych, w tym bierze udział w kontrolach w terenie, mając na uwadze termin oddania do użytkowania zadania, bada prawidłowość wykorzystania przyznanego dofinansowania z przeznaczeniem i stopniem realizacji zadania.
 • Prowadzi, w imieniu ministra, sprawy nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w celu zapewnienia realizacji inwestycji drogowych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym: bierze udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, analizuje i opiniuje projekty i programy drogowe z zakresu dróg krajowych.
 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, zarządcami, projektantami i wykonawcami dróg publicznych, opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie, przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy, prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra, weryfikuje przepisy techniczno-budowlane oraz wzorce i standardy w celu zapewnienia ich aktualności.
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności: dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów, rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie, udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie, rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
lub jednostkach projektowych lub wykonawczych lub konsultingowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności: ustawy Prawo budowlane, w tym wydanych na jej podstawie przepisów techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji architektoniczno-budowlanej
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy