Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76199

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Wykonuje działania związane z obsługą projektów UE, w tym m.in. monitoruje realizację projektów w zakresie zgodności z harmonogramem realizacji projektów i budżetem projektów, uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanych projektów, monitoruje wykonanie zawartych umów oraz udział w rozliczaniu płatności, sporządza wnioski o płatność, udział w działaniach informacyjno – promocyjnych w ramach projektów;
 • Prowadzi działania związane z bieżącą sprawozdawczością z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z UE na etapie przygotowania projektów, realizacji projektów, rozliczenia końcowego, a także sporządza raporty z osiągniętych efektów w całym okresie trwałości projektów;
 • Weryfikuje zgodność wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów z zasadami kwalifikowalności Programów UE oraz identyfikuje ewentualne nieprawidłowości powstałe przy wykorzystaniu środków UE i budżetu państwa oraz podejmuje działania mające na celu ich prawidłowe rozliczenie;
 • Współpracuje z jednostkami przeprowadzającymi kontrole m.in. w zakresie trwałości projektów;
 • Prowadzi działania związane z zachowaniem trwałości projektów (w zakresie kompetencji biura);
 • Sporządza sprawozdania budżetowe w zakresie projektów UE, informacji w zakresie planowanych wydatków na projekty UE na podstawie danych uzyskanych z komórek organizacyjnych Inspektoratu, niezbędnych do przygotowania materiałów do projektu budżetu, aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie wydatków na projekty UE, opracowuje projekt budżetu w zakresie wydatków na projekty UE w ramach przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, opracowuje wnioski o dokonanie zmiany w planie finansowym na projekty UE, przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania dla projektów UE oraz wnioski o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów UE.
 • Prowadzi działania polegające na zapewnieniu montażu finansowego dla projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, pozyskuje środki z budżetu państwa, budżetu środków europejskich, rezerwy celowej.
 • Prowadzi działania dotyczące archiwizowania i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji danych związanych z realizacją projektów wytworzonych w ramach pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a także dobra znajomość zasad współfinansowania projektów ze środków UE w ramach realizowanych programów operacyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu wytycznych regulujących wdrażanie POIiŚ i/lub POPC.
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • Znajomość języków obcych – j. angielski poziom B1

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa