Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75968

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Koordynuje oraz bierze udział w procesie naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie, a także współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przy realizacji naborów na stanowiska kierowników organów i jednostek, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych
 • Bierze udział w realizacji procesu opisywania stanowisk pracy, w tym dokonuje formalnej weryfikacji projektów opisów, udziela konsultacji w zakresie prawidłowego ich sporządzania, administruje dokumentacją oraz aktualizuje bazy danych
 • Inicjuje i koordynuje projekty służące wspieraniu w rozwoju zawodowym osób będących na początku kariery zawodowej, w szczególności praktyki, staże i wolontariaty
 • Tworzy rozwiązania oraz prowadzi działania promocyjne, także wewnątrz urzędu, na rzecz budowania marki i wizerunku Ministerstwa jako atrakcyjnego pracodawcy
 • Wspiera przełożonych oraz inne osoby realizujące w Ministerstwie procesy zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze realizowanych zadań
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, procedur i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, należącego do właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość ustaw o: służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dotycząca rozwoju, badania i oceny kompetencji pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników, budowania marki i wizerunku pracodawcy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • kreatywność
 • analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy