Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75773

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Prowadzi postępowania administracyjne w tym przygotowuje projekty: decyzji administracyjnych, postanowień, innych rozstrzygnięć w postępowaniach tzw. wpadkowych, odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,
 • ­Przygotowuje interpretacje przepisów prawnych a także odpowiedzi i wyjaśnienia z zakresu pomocy społecznej urzędom administracji rządowej i samorządowej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, osobom prawnym i fizycznym, a także pracownikom innych komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • ­Opiniuje zewnętrzne akty prawne pod kątem wpływu na pomoc społeczną oraz uczestniczy w opracowywaniu i prezentacji merytorycznych opinii Departamentu z zakresu pomocy społecznej podczas spotkań z innymi komórkami merytorycznymi Ministerstwa,
 • ­Monitoruje, dokonuje analizy prawnej i opracowuje propozycje kierunków działań w obszarze działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej oraz działalności statutowej,
 • ­Analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu obsługi prawnej
 • ­Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, dotyczących przyznawania świadczeń oraz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę,
 • ­Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ­Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie konstrukcji i warunków formalnych odpowiedzi na skargę,
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • ­Komunikatywność,
 • ­Umiejętność współpracy,
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa