Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75779

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należności publicznoprawnych w celu wydania decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z wnioskiem o ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach należności cywilnoprawnych w celu wydania oświadczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i ewentualnego zawarcia umowy w związku z wnioskiem o uIgi w spłacie należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa.
 • Uczestniczy w procedurze przekazywania uprawnionym partiom politycznym oraz komitetom wyborczym należnych im subwencji lub dotacji oraz sporządza materiały dotyczące projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu w tym zakresie, w celu terminowego przekazania kwot subwencji lub dotacji na rachunki bankowe partii politycznych albo komitetów wyborczych.
 • Przyjmuje, analizuje i ocenia sprawozdania finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli w celu weryfikacji zgodności finansowania inicjatywy ustawodawczej z przepisami oraz kierowania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa dot. naruszenia zasady jawności finansów.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargi, wnioski oraz petycje, interpelacje i zapytania poselskie oraz pytania zadawane w trybie prawa prasowego.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji w obszarze finansów lub prawa
 • Znajomość prawa administracyjnego
 • Znajomość postępowania administracyjnego oraz postepowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej de minimis
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad planowania budżetowego
 • Znajomość kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych, przepisów UE w zakresie prawa wyborczego oraz europejskich partiach politycznych
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy